КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Yana Dombrovska
Ключові слова: комунікативна компетентність, професійна освіта, міжкультурна комунікація, комунікаційний бар’єр

Анотація

У статті проаналізовано комунікативну компетентність фахівців з документознавства. Акцентується увага на необхідності формування в них достатнього рівня мовно-комунікативної компетенції, а також уміння активно сприймати й аналізувати інформацію, моделювати власну позицію і ставлення до неї співрозмовника, встановлювати й підтримувати міжособистісні ділові контакти.

Посилання

1. Drahomyretska N.M. Teoretychnyy analiz komunikatyvnoyi diyalnosti derzhavnoho sluzhbovtsya / N.M. Drahomyretska. – Odesa: Astroprynt, 2005. – 280 s.

2. Kaydalova L.H. Psykholohiya spilkuvannya: navchalnyy posibnyk / L.H. Kaydalova, L.V. Plyaka. – Kh.: NFaU, 2011. – 132 s.

3. Komunikatyvna kompetentnist: sut, struktura, rozvytok [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://www.ukrreferat.com/index. php?referat=44078.

4. Krokhmal I.M. Rol ta mistse dystsyplin dokumentoznavchoho tsyklu v systemi profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv z dokumentoznavstva ta informatsiynoyi diyalnosti [Elektronnyy resurs] / I.M. Krokhmal. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17818-rolta-misce-disciplin-dokumentoznavchogo-ciklu-v-sistemi-profesijno%D1%97-pidgotovki-faxivciv-z-dokumentoznavstva-ta-informacijno%D1%97-diyalnosti.html.].

5. Lyubarets V.V. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh ahentiv z orhanizatsiyi turyzmu u profesiynomu koledzhi: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 – Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity / Vladyslava Viktorivna Lyubarets. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2013. – 22 s.

6. Reydalo V.S. Formuvannya metodychnoyi kompetentnosti maybutnoho vykladacha ukrayinskoyi literatury u protsesi mahisterskoyi pidhotovky: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.02 – Teoriya ta metodyka navchannya (ukrayinska literatura) / Vitalina Stanislavivna Reydalo. – K., 2015. – 22 s.

7. Solovey O.A. Sotsialno-psykholohichnyy treninh yak metod rozvytku komunikatyvnoyi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv / O.A. Solovey // Psykholohichni perspektyvy: naukove vydannya / za zah. red.: O.V. Vorobey, V.S. Holyuk, M.M. Karpevych-Yashchuk, L.S. Pashchuk, V.Ye. Sykora, T.V. Yakovyuk. – Lutsk: Skhidnoyevropeyskyy natsionalnyy universytet imeni Lesi Ukrayinky. – Vyp. 22. – 2013. – S. 234–243.

Біографія автора

Yana Dombrovska

викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА