THE FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF HISTORY AND LAW IN THEORY AND PRACTICE OF HIGH SCHOOL

  • Oksana Kostenko
Keywords: competence, law competence, competent approach, future teachers of history and law, professional activity

Abstract

The article deals with theoretical approaches to the problem of formation of legal competence of future teachers of history and law. Applying different scientific methods, we have analyzed the definition of a competence in general and a law competence in particular. The definition of a law competence of future teachers of history and law has been considered as both personal and professional qualities, which can be gained by knowing the core of law and the system of legislation, and applying appropriately the knowledge of the law in the professional activity. It has been defined that in universities the competence of future teachers of history and law is considered as a profound knowledge of law and professional and personal qualities which can make the work of teachers more effective. It has been proved that the law competences of future teachers of history and law include diagnostics and prediction, management, and law knowledge.

References

1. Antsyferova L. I. Psikhologiya formirovaniyai razvitiya lichnosti : monografiya [Psychological development and identity formation: monograph]. Moskva: Pedagogika, 1989. 412 p.

2. Bolotova E. L. Sistema nepreryvnoy pravovoy podgotovki pedagogicheskikh kadrov [The system of the continuous training of teachers: author’s abstract of the dissertation]: avtoref. na soiskanie uchenoy stepeni dokt. ped. nauk: spets.: 13.00.08 «Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya». Moskva, 2007. 46 p.

3. Verbitskiy A. A., Platonova T.A. Formirovanie poznavatelnoy i profissionalnoy motivatsii studentov [Formation of educational and professional motivation of students]. Moskva: Pedagogika, 1986. 14 p.

4. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] / za red. V. H. Kremenia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 1040 p.

5. Zimnyaya I. A., Zemtsov E. V. Integrativnyy podkhod k otsenke edinoy sotsialno-professionalnoy kompetentnosti vypusknikov vuzov [The integration approach to assessment of both social and professional competences of graduates] // Vysshee obrazovanie segodnya. 2008. № 5. P. 14-19.

6. Ivanii O. M. Formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia : navch.-metod. posibnyk [Formation of a law competence of a future teacher: manual]. Sumy: Universytetska knyha, 2012. 112 p.

7. Klochkova D. M. Osnovni kryterii formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia [The main criteria of formation of a law competence of a future teacher] // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk, 2009. № 23 (186). Ch. 3. P. 207–212.

8. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [The competent approach in the modern world: world experience and Ukrainian prospects: the library of the world politics] / Pid zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv: «K.I.S.», 2004. 112 p.

9. Kuzmina N.V. Professionalizm deyatelnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya [Professional activity of a teacher and a training tutor]. Moskva: Vysshaya shkola, 1989. 167 p.

10. Nahorna N. V. Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti y kompetentsii [Formation of a competence as a notion among students] // Vykhovannia i kultura. 2007. № 1-2 (11-12). P. 266-268.

11. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 3-kh t : 42 000 sliv. T. 1. A – K [the new explanatory dictionary of Ukrainian language: 42 000 words. Volume 1] / V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. 2-he vyd., vypr. Kyiv: Akonit, 2001. 926 р.

12. Polyakova M. E. Formirovanie pravovoy kompetentnosti studentov tekhnicheskogo vuza: avtoref. na soiskanie uchenoy kand. ped. nauk: spets.: 13.00.08 «Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya» [Formation of a law competence of students of technical universities: author’s abstract of the dissertation of the specialty: 13.00.08 «Theory and practice of professional education»]. Moskva, 2007. 23 р.

13. Profesiina osvita: slovnyk [Professional education: dictionary: mannual]: navch. posib. / uklad.: S. U. Honcharenko ta in.; za red. N. H. Nychkalo. Kyiv: Vyshcha shkola, 2000. 380 р.

14. Suchasnyi psykholoho-pedahohichnyi slovnyk [The modern psychological and pedagogical dictionary] / avt. kol. za zah. red. O. I. Shapran. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Dombrovska Ya. M., 2016. 473 р.

Author Biography

Oksana Kostenko

Candidate of Historical Sciences,
Assistant Professor, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy
Skovoroda State Pedagogical University

Published
2018-04-03
How to Cite
Kostenko, O. (2018). THE FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF HISTORY AND LAW IN THEORY AND PRACTICE OF HIGH SCHOOL. Society. Document. Communication, (5), 76-91. Retrieved from https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/12
Section
ORGANIZATION OF EDUCATION, PROGRAMS AND DIRECTIONS OF PREPARATION OF STUDENTS IN