Місія, цілі та проблематика

Місія збірника полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Цілі збірника:

  • презентація наукових шкіл, концепцій, теорій, підходів, моделей, методів, технологій, методик документознавчого спрямування;
  • популяризація результатів сучасних документознавчих і соціогуманітарних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених;
  • обмін новою науковою інформацією задля встановлення ділових і наукових контактів між вченими з різних країн світу;
  • сприяння активному впровадженню документознавчих та соціогуманітарних розвідок у різні сфери соціального і суспільного життя людей і державних інституцій;
  • створення відкритого дискусійного майданчика, покликаного підтримувати обмін думками і поширення інформації в науковому співтоваристві.

Проблематика збірника. У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень  у галузі документознавства, бібліотечної та  видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Окремо розміщуються повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя.