Місія, цілі та проблематика

Місія збірника полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Цілі збірника:

  • презентація наукових шкіл, концепцій, теорій, підходів, моделей, методів, технологій, методик документознавчого спрямування;
  • популяризація результатів сучасних документознавчих і соціогуманітарних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених;
  • обмін новою науковою інформацією задля встановлення ділових і наукових контактів між вченими з різних країн світу;
  • сприяння активному впровадженню документознавчих та соціогуманітарних розвідок у різні сфери соціального і суспільного життя людей і державних інституцій;
  • створення відкритого дискусійного майданчика, покликаного підтримувати обмін думками і поширення інформації в науковому співтоваристві.

Проблематика збірника. 

Серія «Історичні науки»:  актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології. До друку приймаються наукові статті, доповіді та повідомлення, публікації документів і пам’яток, історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи.

Серія «Соціальні комунікації»: приймаються оригінальні статті з актуальних питань у галузі документознавства, бібліотечної та архівної справи, соціальних комунікацій, інформаційної діяльності та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях; з теорії та практики досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців.