Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Загальна інформація

У збірнику публікуються оригінальні результати досліджень у галузі документознавства (в тому числі його лінгвістичних засад), бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях. Окремо розміщуються повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя.

Рукописи, що подаються до збірника наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація», мають бути оригінальними та неопублікованими. Вони не повинні розглядатися жодним іншим виданням. Відповідальність за зміст статті викладається на авторів, а не на редакторів чи видавців. Автори повинні ознайомитися з  передачею авторського права  до збірника наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація» Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Подання бути оформлені відповідно до  етичних стандартів у видавничій справі .

Порядок рецензування

Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей створено для підтримання високого науково-теоретичного рівня збірника наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація» з надання послуг найбільш цінних та актуальних наукових робіт. У виданні вашому двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензування безкоштовне. Детальніше про процес рецензування.

Збірник наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація» не сприймає будь-який прояв плагіату і має ваші спеціальні критерії щодо його виявлення; ваш використовується програмне забезпечення для видачі текстових запозичень у представлених рукописах.

Індивідуальні рукописи, в яких були плагіат чи текстові запозичення без звернення на першоджерело, відхиляються редакційною колегією. Детальніше про політику щодо плагіату.

Вимоги до оформлення статей

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У ФОРМАТІ *.DOCX

Стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською).

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно представити до редакції її переклад (українською мовою)!

Обсяг  основного тексту  статті  (без анотацій та літератури)  має становити  не менше  10 стор. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля:  нижнєверхнє  – 2 см; праве  – 1,5 см; ліве  – 3 см.

Редактор : МS Word.

Гарнітура : Times New Roman,  кегель  (розмір) 14,  інтервал  – 1.

Текст набирається без переносів.

Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них. Для запобігання цього потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна мати таку структуру:

У верхньому лівому кутку:  Шифр УДК;

По центру:

 • назва статті (англ. мовою, великими літерами, напівжирним шрифтом);
 • назва статті (українською мовою, великими літерами, напівжирним шрифтом);

У двох колонках:

З лівого боку (українською мовою):

 • ім’я, прізвище автора (авторів) (курсивом, напівжирним шрифтом);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада;
 • E-mail;
 • ORCID;
 • Researcher ID;
 • місце роботи;
 • поштова адреса установи, де праює автор (автори).

З правого боку (англійською мовою):

 • ім’я, прізвище автора (авторів) (курсивом, напівжирним шрифтом);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада;
 • E-mail;
 • ORCID;
 • Researcher ID;
 • місце роботи;
 • поштова адреса установи, де праює автор (автори).

Вирівнювання по ширині:

Анотація статті (англійською мовою, курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів (230-250 слів));

Ключові слова (англійською мовою, курсивом, 6-8 слів)

Текст статті мовою оригіналу (відповідно вимог).

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА (назва по центру, напівжирним шрифтом)

REFERENCES (назва по центру, напівжирним шрифтом)

 1. ….

Анотація статті українською мовою (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів (230-250 слів));

Ключові слова (українською мовою, курсивом, 6-8 слів);

 

Цитування та внутрішньотекстове покликання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

Оформлення літератури

Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016)

References оформлюється згідно стандарту APA

Для транслітерації  українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська);

для транслітерації російського тексту використовується безкоштовний сайт http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx.

Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація назви джерела без її перекладу англійською мовою не має сенсу.

Умови отримання авторського примірника збірника наукових статей

Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора.

Лише після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку автор сплачує її вартість – 40 грн. за одну сторінку (до цієї вартості входить верстка, видання друку, присвоєння статей DOI, обслуговування веб-сайту збірника тощо).

Файли мають бути прикріплені  до  онлайн-подання на  веб-сайті Збірника та названого імені автора:

Іваненко_стаття        

Іваненко_заявка

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ  (Word)

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, додатково супроводжуються рецензією  кандидата, доктора наук за фахом публікації  або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу)  про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі або в сканованому вигляді електронною поштою.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань та не будуть поширюватися і передаватись стороннім особам.